Equal Opportunity: The Women’s Community Inc Equal Opportunity and Service Delivery Statement

The Women’s Community, Inc. is an Equal Opportunity Employer and is in compliance with the equal opportunity policy and standards of the Department of Workforce Development, Department of Children and Families and all applicable state and federal statutes and regulations relating to nondiscrimination in employment and service delivery. En Espanol: The Women’s Community, Inc. es un Empleador con igual oportunidad de empleo y esta de acuerdo con las medidas politicas y regulaciones del Departamento de Desarrollo y Fuerza de Trabajo, Departamento de Niños y Familia, y todos los Estatutos y regulaciones Federales y del Estado aplicables, relacionadas con no descriminacion en el empleo y entrega de servicios. Hmoob: Koom Hum Quaspuj (The Womens Community, Inc.) yog ib lub tsev ua haujlwm kws muaj feemxyuam vaajhuam sibluag hab ua raws le cov cai feemxyuam txais tuabneeg ua haujlwm hab tej kevcai ntawm lub koom txoos (Department of Workforce, Department of Children and Families) nyob rua phaab Mivtub Mivnyuas hab Tsev Tuabneeg hab txhua lub xeev kws cheem tsum tau hab tsoom fwm qebsab kevlig kevcai ntsig txug tsi xaiv ntsejmuag thaum txais tuabneeg lug ua num lossis thaum muab kev paabcuam.